Kuropatwy

  Z inicjatywy łowczego kol. Dawida, nasze Koło zakupiło 150 szt kuropatw. W sobotę 25 kwietnia, zostały one wsiedlone na obu obwodach po połowie.

Ważna informacja nt wykonywania polowania!

Koledzy, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia:„§ 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług […]