Ważna informacja nt wykonywania polowania!

Koledzy,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia:
§ 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki
zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), a jeżeli osoba przemieszczająca
się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym
w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.


 § 5 pkt 5, znajdujący się w poprzedniej niejako wersji rozporządzenia Rady Ministrów, BYŁ, ale JUŻ GO NIE MA.

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r.
– Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu
towarów i usług z nimi związanych”.

Według tego rozporządzenia – MYŚLIWI nie mogą się przemieszczać w celu wykonywania polowania.

Darz Bór
Dawid Sudoł

 

AKTUALIZACJA: (15.04.2020r)

Witam,

Informuję, że zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku – zmieniającą Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku:

– zgodnie z § 5 pkt 1 myśliwi mogą wykonywać czynności służbowe lub zadania służbowe ( polowanie ) w celu zabezpieczaniu upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt (walka z ASF)

Darz Bór

Dawid Sudoł

Dodaj komentarz