Inwentaryzacja jeleniowatych

W ślad za rozesłaną wczoraj wiadomością od Kol. Łowczego przekazujemy do wiadomości Koleżanek I Kolegów pismo, które otrzymaliśmy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za pośrednictwem ZO PZŁ w Białej Podlaskiej:

(pisownia oryginalna)
Dotyczy: opracowania WŁPH na lata 2023-2033

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowych podziałów powierzchni województw na obwody łowieckie konieczne jest opracowanie do 31 grudnia 2022 r. kolejnych edycji Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych (WŁPH) na lata 2023-2033.
Informuję, że WŁPH będzie sporządzony na obowiązującym formularzu zatwierdzonym przez Ministra Klimatu i Środowiska, dostępnym na stronie internetowej PGL LP oraz w BIP PGL LP. Z uwagi na wymagania formularza konieczne jest zebranie dodatkowych informacji na temat struktury wiekowo-płciowej bytujących na obszarze rejonów hodowlanych populacji zwierzyny.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na roboczym spotkaniu w dniu 28 sierpnia 2022r., w celu uzyskania tych danych zostanie przeprowadzona dodatkowa inwentaryzacja jeleniowatych na podstawie letnich obserwacji. Obserwacje powinny zostać przeprowadzone w każdym obwodzie łowieckim zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– Główny termin przeprowadzenia obserwacji to 12-14 sierpnia 2022 r., w przypadku braku możliwości wykonania obserwacji w terminie głównym, obserwacji można dokonać w dniach 19-21 sierpnia b.r.,
– Liczenie powinno składać się z 3 następujących po sobie obserwacji (w ww. terminie) w systemie: rozpoczęcie wieczornym wyjściem, pierwszego dnia, następnie wyjście poranne i wieczorne dnia drugiego,
– Obserwacji podlegają łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki przy czym dla jeleni, danieli i saren określa się również klasę wieku i formę poroża,
– w przeprowadzanych obserwacjach powinno uczestniczyć minimum 10 obserwatorów z każdego Koła na każdy obwód łowiecki,
– każdy obwód powinien zostać podzielony na sektory, a do kart obserwacyjnych należy dołączyć mapki obwodu z zaznaczonym podziałem na sektory i miejscem obserwacji,
– obserwacje powinny być przeprowadzone w miejscach najliczniejszego występowania zwierzyny, we wszystkich sektorach liczenia jednocześnie,
– na obszarach leśnych należy wyznaczyć sektory obserwacyjne obejmujące powierzchnie otwarte z żerowiskami w postaci: upraw leśnych i polnych, łąk śródleśnych i przyleśnych oraz poletek łowieckich jak również na granicy polno – leśnej,
– każdy obserwator na 1 wyjściu powinien uzupełnić 1 kartę obserwacyjną (łącznie 3 wyjścia = 3 karty obserwacyjne) poprzez podanie gatunku, liczby zwierząt grupie oraz rozróżnieniu ile w grupie było samców, samic i młodych. Dla jeleni, danieli i saren należy również podać w miarę możliwości klasę wieku oraz rozpoznane formy poroża samców,
– Wypełnione karty obserwacyjne wraz z załączonymi mapkami należy przekazać do właściwych nadleśnictw w celu zestawienia wyników.
– Obserwacjom stacjonarnym mogą również towarzyszyć obserwacje mobilne z wykorzystaniem urządzeń nokto- i termowizyjnych (karta obserwacyjna w załączeniu).
Należy również podkreślić, że letnie obserwacje nie będą służyły do określenia liczebności zwierzyny, a jedynie do określenia struktury płciowo-wiekowej populacji.
Na spotkaniu roboczym dnia 28 sierpnia w biurze tutejszej RDLP ustalono termin przeprowadzenia obserwacji na 20-21 sierpnia, ale po konsultacjach merytorycznych ze środowiskiem naukowym oraz wymianie doświadczeń z innymi RDLP, zapadła decyzja aby terminem głównym wybrać termin 12-14 sierpnia b. r. Powodem tej decyzji jest zagrożenie wypaczenia wyników z uwagi na możliwy w tym czasie rozpad chmar jeleni oraz rozpoczęcie okresu polowań. W przypadku trudności zorganizowania 3 obserwacji w terminie 12-14 sierpnia, dalej możliwe jest wykonanie obserwacji w dniach 19-21 sierpnia. Jednak zaleca się wówczas, aby na obwodzie przed zakończeniem obserwacji nie dokonywać pozyskania jeleni.
Jednocześnie proszę o obecność przedstawicieli Nadleśnictw na spotkaniach poprzedzających letnią obserwację zwierzyny, organizowanych przez właściwe ZO PZŁ oraz oddelegowanie przynajmniej jednego pracownika nadleśnictwa do uczestnictwa w obserwacjach zwierzyny na każdym obwodzie położonym na terenie nadleśnictwa.

Mirosław Waniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Dodaj komentarz