Komunikat nr 02/2023

                                                                    Siedlce 04.03.2023r

 Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy
Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy Wam i waszym rodzinom, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha!
Życzy Zarząd Koła

Komunikat nr 2
z posiedzenia Zarządu Koła Łowieckiego „HUBERT” Siedlce
z dnia 04.03.2023r.

Posiedzenie Zarządu Koła Łowieckiego „Hubert” Siedlce otworzył Kolega Prezes Jacek Szałucha i przedstawił program posiedzenia .
W posiedzeniu Zarządu Koła udział wzięli:
Kolega Jacek Szałucha
Kolega Dawid Sudoł                                                                                                                    
Kolega Wojciech Kinowski
Kolega Zbigniew Kurowski
Kolega Andrzej Konopka
Członek Komisji Rewizyjnej Kolega Piotr Chwedczuk

1. Zarząd Koła podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła w dniu 21.05.2023r o godz. 13:00 w Chłopkowie 55 „HUBERTÓWKA”.
2. Zarząd Koła omówił program oraz projekty uchwał przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Koła. Program Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał w załączniku do komunikatu.
3. Zarząd Koła informuje, że w dniu 22.04.2023 odbędzie się akcja „Sprzątamy las wokół nas”. Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów wraz z dziećmi do udziału w akcji. Po sprzątaniu przewidziane jest spotkanie przy ognisku
4. Zarząd Koła informuje, że w dniu 29.04.2023r (sobota) na strzelnicy myśliwskiej w Balach odbędzie się przystrzelanie broni. Strzelnica czynna jest od godz. 9:00 do 14:00. 
                Serdecznie zapraszamy
5. Zbliża się wiosna, a wraz z nią ruszą prace polowe i zasiewy. Zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów o częste wyjazdy w łowisko w celu pilnowania upraw.

     Sekretarz
Andrzej Konopka

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego Hubert w Siedlcach zwołuje Walne Zgromadzenie SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Członków Koła w dniu 21 maja(NIEDZIELA) 2023 r. o godz. 13:00 Chłopków 55 ,, HUBERTÓWKA’’.
Obecność obowiązkowa. Wszystkich członków koła obowiązuje mundur myśliwski lub inny strój, jeśli nie posiadamy munduru. Na koniec zostanie wykonana wspólna fotografia, która zostanie dołączona do Kroniki Koła.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Zatwierdzenie programu obrad.
 7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za sezon 2022/2023, w tym: Prezesa, Łowczego, Skarbnika
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2022/2023.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok gospodarczy 2022/2023 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok ubiegły.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
   – Prezes Jacek Szałucha
   – Łowczy Koła Dawid Sudoł
   – Podłowczy Stefan Czarnocki
   – Podłowczy Zbigniew Kurowski
   – Skarbnik Wojciech Kinowski
   – Sekretarz Andrzej Konopka

 14. Przedstawienie propozycji planu działalności i budżetu Koła na rok następny, dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Obowiązek złożenia oświadczenia lub informacji o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 16. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji; w zarządzie koła, komisji rewizyjnej Koła czy delegata na okręgowy zjazd delegatów. Organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne, przekazują je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, chyba że z przepisów odrębnych wynika obowiązek przekazania oświadczenia do oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, z zastrzeżeniem art. 21c.
 17. Ustalenie osobowego składu zarządu.
 18. Ustalenie jednej z trzech form wyboru zarządu.
 19. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu koła.
 20. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną w sprawie składu Zarządu koła.
 21. Zgłaszanie kandydatów do komisji Rewizyjnej Koła.
 22. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną w sprawie wyboru komisji Rewizyjnej Koła.
 23. Zgłoszenie kandydatów na okręgowy zjazd delegatów jedno osobę do Białej Podlaskiej i dwie osoby do Siedlec.
 24. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną w sprawie wyboru delegatów.
 25. Głosowanie wniosków o odznaczenia łowiecki o ile będą takie zgłoszone.
 26. Wolne wnioski.
 27. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej.
 28. Szkolenie z warunków bezpieczeństwa podczas polowania.
 29. Zakończenie obrad Walnego zgromadzenia.

Dodaj komentarz